مطبقة مارجريتا ………………………… 4 د.ل
شيدر – موزريلا – صلصة

مطبقة تن …………………………………. 4 د.ل
جبنة شيدر – موزريلا – تن – خضراء – زيتون

مطبقة فقاع …………………………….. 5 د.ل
شيدر – موزريلا – تن – خضرة – زيتون – فقاع

تن – شيدر – موزريلا – خضرة – زيتون

 مارجريتا …………………………….. 8 د.ل
شيدر – موزريلا – صلصة

رقم 4 …………………………………. 10 د.ل
جبنة شيدر – موزريلا – خضراء – زيتون

رقم 5 ………………………………… 12 د.ل
شيدر – موزريلا – تن – خضرة – زيتون – فقاع

رقم 6 ………………………………… 13 د.ل
شيدر – دجاج – موزاريلا – خضراء

رقم 7 …………………………………. 17 د.ل
مفروم – شيدر -موزاريلا – خضراء 

رقم 8 ………………………………… 16 د.ل
قرنيط – شيدر – موزاريلا – خضرة

 

مرجريتا …………………………………. 12 د.ل
شيدر – موزريلا – صلصة

بيتزا ستيريو ………………………… 25 د.ل
تن – شيدر – موزريلا – خضرة – زيتون

رقم 9 ……………………………………. 15 د.ل
تن – شيدر – موزريلا – خضرة – زيتون

رقم 10 ………………………………….. 16 د.ل
فقاع – شيدر – موزريلا -تن – خضرة – زيتون

رقم 11 …………………………………. 20 د.ل
دجاج – شيدر – موزريلا – خضرة 

رقم 12 …………………………………. 19 د.ل
مفروم – شيدر – موزريلا – خضرة 

رقم 13 ………………………………… 25 د.ل
قرنيط – شيدر – موزريلا – خضرة 

دجاج …………………………………. 17 د.ل
جبنة موزريلا – جبنة شرائح – سلاطة مشوية – فلفل مدخن حار – صالصة -بطاطا – سلاطة خضراء – صوص ساموراي

كبــاب ……………………………….. 25 د.ل
جبنة موزريلا – جبنة شرائح – سلاطة مشوية – فلفل مدخن حار – صالصة -بطاطا – سلاطة خضراء – صوص ساموراي

ستيريو ……………………………… 18 د.ل
جبنة موزريلا – جبنة شرائح – سلاطة مشوية – فلفل مدخن حار – صالصة -بطاطا – سلاطة خضراء – صوص ساموراي

فواكه البحر ……………………….. 24 د.ل
جبنة موزريلا – جبنة شرائح – سلاطة مشوية – فلفل مدخن حار – صالصة -بطاطا – سلاطة خضراء – صوص ساموراي

دجاج ……………………………. 14 د.ل

شاورما ………………………… 15 د.ل

ستيريو …………………………. 17 د.ل

كباب ………………………………. 18 د.ل

فواكه البحر …………………….. 19 د.ل

دجاج ……………………………. 16 د.ل

شاورما ………………………… 17 د.ل

كباب ………………………………. 18 د.ل

فواكه البحر …………………….. 20 د.ل

دجاج ……………………………. 17 د.ل

شاورما ………………………… 18 د.ل

ستيريو …………………………. 20 د.ل

كباب ………………………………. 19 د.ل

فواكه البحر …………………….. 22 د.ل

دجاج ……………………………. 15 د.ل

شاورما ………………………… 16 د.ل

كباب ………………………………. 17 د.ل

فواكه البحر …………………….. 19 د.ل

دجاج ……………………………. 10 د.ل

شاورما ………………………… 12 د.ل

ستيريو …………………………. 14 د.ل

كباب ………………………………. 15 د.ل

فواكه البحر …………………….. 16 د.ل

شاورما عادية …………………………… 5 د.ل

شاورما بالجبنة ………………………… 6 د.ل

شاورما بالجبنة موزاريلا …………….. 7 د.ل

شاورما عربي دجاج …………………….. 11 د.ل

سندوتش دبل ……………………………. 12 د.ل

بوكس شاورما صغير …………………. 25 د.ل

بوكس حجم كبير ……………………… 35 د.ل

بوكس عائلي …………………………… 50 د.ل

صحن عربي صغير …………………….. 25 د.ل

صحن عربي كبير ……………………….. 45 د.ل

أفوكادو ………………………………………. 10 د.ل
أفوكادو ستيريو …………………………. 15 د.ل
كيوي  ………………………………………….. 7 د.ل
مانجو …………………………………………… 6 د.ل
فراولة ………………………………………….. 5 د.ل
ليمون ………………………………………….. 4 د.ل
ليمون ونعناع ………………………………. 6 د.ل
ليمون+نعناع_زنجبيل ………………….. 7 د.ل
برتقال  …………………………………………. 5 د.ل
خوخ ……………………………………………… 7 د.ل
عنب ……………………………………………… 7 د.ل
قلعاوي ……………………………………….. 4 د.ل
كمثرى ………………………………………… 7 د.ل
تفاح ……………………………………………… 6 د.ل
أناناس ………………………………………….. 8 د.ل
كوكتيل طبقات …………………………… 8 د.ل
كوكتيل عادي ……………………………… 7 د.ل

مــانجا ………………………………………… 16 د.ل
فراولة ……………………………………….. 12 د.ل
أفوكادو عادية  ………………………….. 18 د.ل
أفوكادو تامة ……………………………. 22 د.ل
كيوي ………………………………………… 16 د.ل
ليمون ونعناع ……………………………. 12 د.ل
عنب ………………………………………….. 15 د.ل

مــاء كبير ………………………………… 2 د.ل
مــاء صغير ………………………………. 1 د.ل
عصائر فرش  ……………………………. 7 د.ل
عصائر معلبة …………………………… 3 د.ل
مشروبات غازية ………………………. 2 د.ل
مالقي عضائر فرش …………………. 20 د.ل
جمايكا للفرد …………………………… 10 د.ل
جمايكا مالقي ………………………… 20 د.ل