كريمة ………………………………………… 1.5 د.ل
دبــل ……………………………………………. 3 د.ل
شــاهي  ………………………………………. 1 د.ل
نسكافيه عادية ……………………………. 2 د.ل
نسكافيه تامة ……………………………… 4 د.ل
قهوة عربية ………………………………… 2.5 د.ل

نوتيلا ………………………………………… 10 د.ل
أوريو ………………………………………….. 8 د.ل
ميلكا  ………………………………………. 10 د.ل
كيندر ……………………………………….. 14 د.ل
سنيكرز ……………………………………. 12 د.ل
مــارس ……………………………………… 12 د.ل
كيت كات …………………………………. 12 د.ل
لوتس ……………………………………….. 10 د.ل
تويكس  …………………………………….. 9 د.ل
جالكسي …………………………………… 9 د.ل
كوتدور …………………………………….. 15 د.ل
مانجو ………………………………………… 8 د.ل
فراولة ………………………………………. 8 د.ل

أفوكادو ………………………………………. 10 د.ل
أفوكادو ستيريو …………………………. 15 د.ل
كيوي  ………………………………………….. 7 د.ل
مانجو …………………………………………… 6 د.ل
فراولة ………………………………………….. 5 د.ل
ليمون ………………………………………….. 4 د.ل
ليمون ونعناع ………………………………. 6 د.ل
ليمون+نعناع_زنجبيل ………………….. 7 د.ل
برتقال  …………………………………………. 5 د.ل
خوخ ……………………………………………… 7 د.ل
عنب ……………………………………………… 7 د.ل
قلعاوي ……………………………………….. 4 د.ل
كمثرى ………………………………………… 7 د.ل
تفاح ……………………………………………… 6 د.ل
أناناس ………………………………………….. 8 د.ل
كوكتيل طبقات …………………………… 8 د.ل
كوكتيل عادي ……………………………… 7 د.ل

مــانجا ………………………………………… 16 د.ل
فراولة ……………………………………….. 12 د.ل
أفوكادو عادية  ………………………….. 18 د.ل
أفوكادو تامة ……………………………. 22 د.ل
كيوي ………………………………………… 16 د.ل
ليمون ونعناع ……………………………. 12 د.ل
عنب ………………………………………….. 15 د.ل

موز ………………………………………… 4 د.ل
موز+نوتيلا ………………………………. 5 د.ل
موز+لوز  ………………………………….. 5 د.ل
مــانجو …………………………………….. 4 د.ل
فراولة ……………………………………… 4 د.ل
تمر+لوز ……………………………………. 6 د.ل
فروبي ستيريو …………………………. 8 د.ل

فروتة حجم كبير ………………………. 15 د.ل
فروتة عادية ………………………………. 8 د.ل
فروتة جافة  ……………………………… 12 د.ل

نوتيلا فقط ……………………………………….. 10 د.ل
نوتيلا+عسل+لوز ………………………………. 12 د.ل
نوتيلا+أوريو  …………………………………….. 12 د.ل
نوتيلا+لوتس ……………………………………. 12 د.ل
نوتيلا+فواكه …………………………………… 15 د.ل

سادة ………………………………………… 2 د.ل
شكلاطة …………………………………… 3 د.ل
عسل+لوز  ………………………………… 3 د.ل
شكلاطة+عسل+لوز ………………….. 4 د.ل
جبنة+عسل+زعتر …………………….. 4 د.ل
بريوش ستيريو ………………………… 9 د.ل

 نوتيلا ………………………………………… 10 د.ل
نوتيلا+عسل+لوز ………………………… 13 د.ل
 أوريو  …………………………………………. 12 د.ل
 لوتس ………………………………………… 13 د.ل
فستق ……………………………………….. 16 د.ل
تــام ……………………………………………. 18 د.ل
مــارس ………………………………………. 20 د.ل
سنكرز ……………………………………….. 15 د.ل
ميلكــا  ……………………………………… 16 د.ل
كندر ………………………………………….. 18 د.ل
كوتدور ……………………………………… 20 د.ل
ستيريو …………………………………….. 30 د.ل

 نوتيلا+كندر …………………………………….. 13 د.ل
مكسرات+كندر ……………………………….. 18 د.ل
فواكه الموسم  ………………………………. 15 د.ل
ستيريو ……………………………………………. 20 د.ل

كريب تن ……………………………………… 12 د.ل
جبنة شيدر+زيتون+خضرة+هريسة+صوص

كريب دجاج ………………………………… 15 د.ل
جبنة شيدر+زيتون+خضرة+دجاج+هريسة+صوص

مــاء كبير ………………………………… 2 د.ل
مــاء صغير ………………………………. 1 د.ل
عصائر فرش  ……………………………. 7 د.ل
عصائر معلبة …………………………… 3 د.ل
مشروبات غازية ………………………. 2 د.ل
مالقي عضائر فرش …………………. 20 د.ل
جمايكا للفرد …………………………… 10 د.ل
جمايكا مالقي ………………………… 20 د.ل