إفطار بلازو ………………………………. 45 د.ل

إفطار شرقي ……………………………. 45 د.ل

أومليت جبنة ……………………………. 14 د.ل

أومليت خضرة …………………………. 14 د.ل

أومليت سلامي ………………………. 15 د.ل

– بريوش نوتيلا …………………………………….. 8 د.ل
– بريوش بيستاشيو ……………………………… 10 د.ل
– بريوش جبنة وزعتر …………………………….. 10 د.ل

فراولة ……………………………………….. 12 د.ل
مانجا …………………………………………. 12 د.ل
ليمون ونعناع  …………………………….. 12 د.ل
برتقال ……………………………………….. 14 د.ل

نسكافيه ……………………………………. 5 د.ل
كابتشينو  …………………………………… 5 د.ل
قهوة عربية ……………………………….. 5 د.ل
هوت موكا ……………………………….. 10 د.ل
هوت شوكلت …………………………… 12 د.ل
أمريكانو  ……………………………………. 5 د.ل
كاكاو ………………………………………….. 8 د.ل
كافي لاتي …………………………………. 10 د.ل

أيس كافي ……………………………………. 12 د.ل
أيس موكا  …………………………………… 12 د.ل
أيس فرابتشينو ……………………………. 12 د.ل

كيك …………………………………….. 16 د.ل
بانوفي ………………………………… 14 د.ل
براونيز ………………………………….. 15 د.ل
سان سيباستيان …………………….. 18 د.ل

الباستا:

ألفريدو
………………………………. 32 د.ل

أربياتا ………………………………….. 25 د.ل

لازانيا  …………………………………. 30 د.ل

بولينيزي …………………………….. 30 د.ل


المقبلات:

سيزر سلط ………………………………. 25 د.ل

أصابع الجبن …………………………… 25 د.ل

صحن بطاطا  ………………………….. 15 د.ل

أصابع دجاج …………………………….. 25 د.ل

كريب:

– كريب نوتيلا …………………………………….. 12 د.ل
– كريب بيساتشيو ………………………………. 18 د.ل
– كريب نوتيلا بيساتشيو ……………………… 20 د.ل
– ميني بان كيك نوتيلا ………………………… 15 د.ل
– ميني بان كيك فستق ……………………… 18 د.ل


بان كيك:

– بان كيك نوتيلا …………………………………….. 12 د.ل
– بان كيك بيساتشيو ……………………………… 18 د.ل
– بان كيك نوتيلا بيساتشيو ……………………… 20 د.ل
– ميني بان كيك نوتيلا ……………………………. 12 د.ل
– ميني بان كيك بيساتشيو ……………………… 18 د.ل
– ميني بان كيك ميكس ………………………… 20 د.ل

  • غازي ……….. 3 د.ل
  • ماء …………. 3 د.ل