• كبة مقلية ………………………………. 12 د.ل
 • كبة مشوية …………………………….. 14 د.ل
 • سمبوسيك بالجبنة ………………….. 10 د.ل
 • سمبوسيك باللحمة …………………. 10 د.ل
 • سمبوسيك سبانخ ……………………. 10 د.ل
 • فطاير لحمة ……………………………… 11 د.ل
 • فطاير سبانخ ……………………………… 11د.ل
 • فطاير جبنة ……………………………….. 11 د.ل
 • بطاطا حارة ………………………………… 11 د.ل
 • بعلبكية ……………………………………. 15 د.ل
 • فتة حمص باللحمة ……………………. 15 د.ل

 

 • بدنجان حار ………………………………….. 10 د.ل
 • سلطة ناعمة ……………………………….. 9 د.ل
 • سلطة لبنانية ……………………………… 9 د.ل
 • سلطة فتوش .…………………………….. 11 د.ل
 • كريم ثوم …………………………………….. 9 د.ل
 • متبل بادنجان ……………………………… 10 د.ل
 • بابا غنوج …………………………………….. 10 د.ل
 • حمص بالطحينة ………………………….. 11 د.ل
 • حمص باللحمة ……………………………. 15 د.ل
 • لبن بالخيار ………………………………….. 10 د.ل
 • تبولة ………………………………………….. 9د.ل
 • ورق عنب ……………………………………. 12 د.ل
 • محمرة ……………………………………….. 11 د.ل
 • سلطة القيصر …………………………….. 15 د.ل
 • سلطة جرجير ………………………………. 11 د.ل
 • سلاطة مشكلة ………………………….. 25 د.ل

 

 • بيتزا كرم بيروت ……………………… 29 د.ل
 • بيتزا أربع أجبان ……………………….. 26 د.ل
 • بيتزا مرجريتا …………………………… 18 د.ل
 • بيتزا دجاج ……………………………….. 21 د.ل
 • بيتزا خضراء …………………………….. 19 د.ل
 • بيتزا تونة ……………………………….. 19 د.ل
 • مناقيش كرم بيروت …………………. 27 د.ل
 • لحم بعجين لبناني …………………….. 23 د.ل
 • لحم عجين مع دبس رمان ………….. 22 د.ل
 • مناقيش زعتر …………………………… 20 د.ل
 • مناقيش مكس (لحمة+جبنة) …….. 27 د.ل
 • مناقيش جبنة ………………………….. 20 د.ل
 • مناقيش لحمة …………………………. 23 د.ل
 • كباب حلبي …………………………….. 34 د.ل
 • كباب عنتبلي ………………………….. 35 د.ل
 • كباب خشخاش ………………………… 36 د.ل
 • كباب أورفلي ………………………….. 34 د.ل
 • كباب بادنجان ………………………….. 33 د.ل
 • كباب دجاج ………………………………. 32 د.ل
 • كباب ليالي لبنان باللحم ………….. 38 د.ل
 • كباب ليالي لبنان بالدجاج …………. 39 د.ل
 • كباب مشكل …………………………… 30 د.ل
 • ستيك لحم ……………………………. 40 د.ل
 • مشاوي كرم بيروت ……………… 90 د.ل
 • لحمة مشوية ………………………. 35 د.ل
 • عرايس لبنان ………………………… 28 د.ل
 • نصف دجاج على الفحم …………. 26 د.ل
 • شيش طاووق ………………………. 32 د.ل
 • روستو ………………………………….. 44د.ل
 • لحمة خروف …………………………. 54د.ل
 • نصف فخدة على الفحم ………. 125 د.ل
 • جوانح دجاج …………………………… 26 د.ل
 • حوت مشوي ………………………… 40 د.ل
 • ريش على اللحم ……………………. 40د.ل
 • فيليه لحم  …………………………… 40 د.ل
 • فيليه دجاج …………………………… 38 د.ل
 • وجبة مشويات مشكلة .………… 36 د.ل
 • وجبة لحمة خروف شقف ………. 37 د.ل
 • كبدة على الفحم ستيك خروف…… 42 د.ل
 • مشوي مشكل جمبو ……………. 50 د.ل
 • ريش بقر ……………………………….. 55 د.ل
 • ستيك لحم بقر ……………………… 45 د.ل

 

 • مشويات كرم بيروت ……………. 174 د.ل
 • فخدة كاملة ………………………… 250 د.ل
 • خروف محشي ………………………حسب الطلب
 • نص خروف …………………………… حسب الطلب
 • ربع خروف ……………………………..حسب الطلب
 • كوكتيل عصير ……………………….. 9 د.ل
 • فراولة …………………………………… 8د.ل
 • مانجا …………………………………….. 8 د.ل
 • كيوي ……………………………………. 8 د.ل
 • ليمون بالنعناع ……………………… 8 د.ل
 • لبن طبيعي  ………………………….. 5 د.ل
 • لبن عيران ………………………………. 9 د.ل
 • برتقال …………………………………… 9 د.ل
 • بيتر صودا ………………………………….. 5د.ل
 • عصاير علب ………………………………… 5د.ل
 • مشروب غازي …………………………….. 3د.ل
 • مياه صغيرة ………………………………. 1د.ل
 • قهوة عربية ………………………………. 5 د.ل
 • شاي أخضر …………………………………. 5 د.ل
 • شاي أحمر …………………………………. 5 د.ل
 • شاي نكهات ……………………………… 5 د.ل
 • شاي باللوز ………………………………… 10 د.ل